Česta pitanja

Koja je razlika između alokatora i mjerila topline („kalorimetra“)?

Mjerilo topline (tzv. „kalorimetar“) jest mjerni uređaj kojim se mjeri toplinska energija obično u kWh (kilovatsati). Prema izvedbi može biti mehanički i ultrazvučni. Svaki mjerni uređaj koji mjeri neku fizikalnu veličinu koja se prodaje ili naplaćuje, podložan je ponovnoj ovjeri (baždarenju) sukladno Zakonu o mjeriteljstvu i to svakih 5 godina za ultrazvučna mjerila i svake 3 godine za mehanička mjerila topline.

Alokator je uređaj za lokalnu razdiobu na temelju kojega se vrši raspodjela troškova isporučene toplinske energije za one stanove koji nemaju tehničke uvjete za ugradnju zasebnih mjerila. Izlazna veličina koju daje alokator su impulsi. Impuls nije fizikalna veličina i stoga alokator nije podložan baždarenju.

Danas su uglavnom u primjeni elektronski alokatori sa radijskim (daljinskim) očitanjem.

 Tko je vlasnik mjerila topline i vodomjera za toplu vodu ispred stana?

Prema članku 17. Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, NN 99/14, sva prava, obveze i odgovornosti nad zasebnim mjerilima toplinske energije i uređajima za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (alokatori i vodomjeri za toplu vodu) imaju vlasnici stanova i poslovnih prostora.

 Tko ima obvezu baždariti zasebna mjerila ispred stana?

Prema članku 4., stavak 7. istog Pravilnika, vlasnici stanova o svom trošku održavaju uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (alokatore i vodomjere za toplu vodu) ili zasebna mjerila toplinske energije. Pod pojmom održavanje, podrazumijeva se popravak, zamjena i baždarenje mjerila.

Vlasnik mjerila može svoju obvezu održavanja mjerila povjeriti na pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju posebnog ugovora koja će u njegovo ime i za njegov račun održavati mjerila. Ovu uslugu može raditi Tehnostan d.o.o. uz mjesečnu naknadu koja je objavljena u odluci o cijenama.

Kako se obračunava toplinska energija kada se pokvari mjerilo?

Članak 33., Općih uvjeta za opskrbu toplinskom energijom, NN 80/14, propisuje da kada distributer toplinske energije, utvrdi da mjerilo toplinske energije nepravilno radi ili da neko vrijeme nije obavljalo svoju funkciju, (ili po prijavi opskrbljivača toplinskom energijom ili kupca toplinske energije), potrošnja toplinske energije određuje se na temelju utrošene toplinske energije ostvarene u prethodnom razdoblju ili u istom razdoblju prethodne godine. Na ovaj način utvrđena potrošnja toplinske energije ne može se koristiti za obračun više od dva puta uzastopno.

Što ako vlasnik ne želi popraviti ili zamijeniti neispravno mjerilo?

U slučaju da nakon dva uzastopna obračuna na temelju procjene potrošnje toplinske energije ostvarene u prethodnom razdoblju ili u istom razdoblju prethodne godine, krajni kupac ne može, ne želi ili neće zamijeniti neispravno mjerilo, kupac toplinske energije će izvršiti obračun za treće razdoblje, na način da će se predmetni stan tretirati kao da nije ugradio zasebno mjerilo.

Obračun troškova toplinske energije za jednog takvog krajnjeg kupca izvršit će se na način da će se od ukupno isporučene toplinske energije zgradi, očitane na zajedničkom mjerilu u toplinskoj podstanici oduzme suma očitanja ispravnih zasebnih mjerila, a razlika će se obračunati jednom kupcu.

U slučaju da na obračunskom mjernom mjestu ima više od jednog kupca sa neispravnim zasebnim mjerilima, tada se razlika raspodjeljuje na sve stanove sa neispravnim mjerilima na temelju udjela površine pojedinog stana u ukupnoj površini svih stanova sa neispravnim mjerilima.

Kako se isključiti iz sustava grijanja?

Pojedinačni krajnji kupac toplinske energije može se isključiti iz sustava toplinske energije prema načinu i postupku propisanom u članku 45. Zakona o tržištu toplinske energije NN 80/13., odnosno uz ispunjenje slijedećih uvjeta:

  1. Ishođenje pisane suglasnosti za izdvajanje s toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika unutar zgrade/građevine,
  2.  Nakon pribavljene suglasnosti iz točke 1.., pisanu suglasnost za izdvajanje iz zajedničkog sustava ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je ovjeriti i dostaviti kupcu toplinske energije (Tehnostan d.o.o.), koji postupa po istoj,
  3. Krajnji kupac toplinske energije koji se isključi sa toplinskog sustava dužan je plaćati sve troškove (snagu, opskrbu i kupca TE), osim troškova toplinske energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu (stan).

 

Definicija

Zakonski akt

Postupak provedbe

Obveza plaćanja

isključenje

Pojam je vezan isključivio za isključenje na obračunskom mjernom mjestu, dakle na zajedničkom mjerilu u podstanici. Nije moguće isključiti zasebno pojedini stan.

Zakon o tržištu toplinske energije članak 45.

Potrebno prikupiti najmanje 90% potpisa suvlasnika.

Ako nije 100% potrebno izdraditi studiju isplativosti isključenja zgrade.

Podnošenje zahtjeva putem predstavnika suvlasnika.

Nakon isključenja niti zgrada niti vlasnik/korisnik stana nema obvezu plaćanja računa distributeru.

izdvajanje

Postupak izuzimanja pojedinog stana iz raspodjele potrošnje toplinske energije.

Zakon o tržištu toplinske energije članak 45.

Suglasnost natpolovične većine suvlasnika i zahtjev za izdvajanje iz sustava putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika.

Vlasnik/korisnik plaća sve troškove osim troškova isporuke toplinske energije za svoj stan. Posljedično, svi ostali suvlasnici u razdiobi dobit će veće račune.

obustava

Prekid isporuke toplinske energije zbog neplaćanja računa.

Opći uvjeti za isporuku toplinske energije.

Kupac toplinske energije šalje opomenu, a nakon toga u slučaju nepodmirenja duga i obavijest o privremenoj obustavi toplinske energije. Postupak se naplaćuje prema važećem cjeniku.

Vlasnik/korisnik plaća sve troškove osim troškova isporuke toplinske energije za svoj stan.