Zakonska regulativa

Upravljanje stambenim zgradama temelji se na Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te međuvlasničkom ugovoru suvlasnika stambene zgrade odnosno ugovora o upravljanju sa upraviteljem.

Prinudna uprava za područje Grada Vukovara određena je za zgrade bez odabranog upravitelja slijedećim aktima:

 • Zaključkom o određivanju upravitelja svih zgrada na području Grada Vukovara
  ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj: 8/98)
 • Zaključkom o izmjeni i dopuni Zaključaka o određivanju upravitelja svih zgrada na području Grada Vukovara
  ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, broj: 6/99)
 • Ugovorom o upravljanju stambenim zgradama u Gradu Vukovaru, koji je sačinjen između Grada Vukovara i trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar
 • Uredbom o raspolaganju i upravljanju stanovima na područjima od posebne državne skrbi ("Narodne novine" broj 129/99)

Neki od važnijih propisa od značaja za upravljanje zgradama su:

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 20/00, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)
 • Uredba o održavanju zgrada ("Narodne novine" broj 64/97)
 • Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj 35/05, 41/08, 125/11)
 • Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj153/13)
 • Zakon o građevnim proizvodima ("Narodne novine" broj 76/13)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenompokretljivosti ("Narodne novine" broj 78/13.)
 • Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja ("Narodne novine" broj 43/09.)
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada ("Narodne novine" broj 03/07.)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama ("Narodne novine" broj 03/07.)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama ("Narodne novine" broj 87/08. i 33/10.)
 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ("Narodne novine" broj 5/10.)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03., 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12.)
 • Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima ("Narodne novine" broj 101/11.)
 • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ("Narodne novine" broj 8/06.)
 • Podatak o etalonskoj cijeni građenja  ("Narodne novine" broj 100/12.)
 • Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09., 55/13., 153/13.)
 • Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (("Narodne novine" broj 121/13)