Dimnjačarstvo

Zakonska regulativa

  • Službeni vjesnik grada Vukovara (2002/7)
  • Službeni vjesnik grada Vukovara (2004/1)
  • Službeni vjesnik grada Vukovara (2009/2)
  • Službeni vjesnik grada Vukovara (2010/1)
  • Službeni vjesnik grada Vukovara (2015/05)
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
  • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
  • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)