Novosti

Kategorije

Nove cijene toplinske energije od 01.01.2012.

Poštovani kupci toplinske energije,

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 28., stavka 5. Zakona o energiji (NN broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 i 127/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32., stavka 1., točke 28 Statuta grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09 i 7/11), Gradsko vijeće grada Vukovara na 11. sjednici, održanoj 19. prosinca 2011., donijelo ODLUKU o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom energetskom subjektu Tehnostan d.o.o.

Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2012. godine, a prvi računi za toplinsku energiju, obračunati po novim cijenama, biti će ispostavljeni tarifnim kupcima u veljači za toplinsku energiju utrošenu u siječnju 2012. godine.

Visine odobrenih tarifnih stavki prikazane su u Tablici 1 i iskazane su bez PDV-a, prema tarifnim grupama (kategorijama potrošača) i tarifnim modelima.

Tablica 1: Odobrene visine tarifnih stavki u primjeni od 01. siječnja 2012. godine (bez PDV-a)

TARIFNA

TARIFNI

TARIFNI ELEMENTI (Te)

GRUPA

MODEL

Te1

Te2

Te3

(Tg)

(TM)

ENERGIJA

SNAGA

NAKNADA

 

 

kn/kWh

kn/kW/mjesec

kn/mj

Tg2 - Industrija i poslovni potrošači na područnim toplanama (zasebnim kotlovnicama)

TM5 - zasebno mjerilo

0,51

19,00

0,00

TM6 - zajedničko mjerilo

0,50

19,00

0,00

Tg4 - Kućanstva na područnim toplanama (zasebnim kotlovnicama)

TM9 - zasebno mjerilo

0,40

19,00

0,00

TM10 - zajedničko mjerilo

0,39

19,00

0,00