Sukladno Pravilniku o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva), NN 121/2013, Tehnostan d.o.o. kao upravitelj višestambenih zgrada u gradu Vukovaru završio je postupak povezivanja zemljišnih knjiga i knjiga položenih ugovora za višestambene zgrade koje su priključene na toplinske sustave. Tijekom postupka povezivanja za svaku zgradu/građevinu izrađen je etažni elaborat, na temelju kojega je sud izvršio upis vlasništva svake pojedine samostalne uporabne cjeline u zemljišne knjige (gruntovnicu).

Na temelju navedenoga, direktor trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. je dana 19. prosinca donio je Odluku da se izvrši usklađenje podataka za samostalne uporabne cjeline (stanove i poslovne prostore) sa službenim podacima koji su evidentirani u zemljišno-knjižnom izvatku – vlasničkom listu zgrada/građevina koje su priključene na toplinske sustave grada Vukovara.

Tijekom postupka usklađenja može doći do promjene površina (povećanja, smanjenja i da ostaje ista) ili vlasnika samostalne uporabne cjeline u odnosu na postojeće stanje podataka koje se vodi u našoj evidenciji krajnjih kupaca toplinske energije (matičnim podacima), a koji imaju utjecaj na konačni obračun toplinske energije. Površina samostalne uporabne cjeline je podatak koji se koristi za izračun troška za energiju zajedničke potrošnje i naknadu za kupca toplinske energije.