Novosti

Kategorije

Postupak prijave za priključenje novog kupca na distributivnu toplinsku mrežu grada Vukovara

Za priključenje novog kupca na gradsku toplinsku mrežu potrebno je podnijeti zahtjeve popunjavanjem slijedećih obrazaca ovisno o vrsti objekta za koji se traži priključenje:

OBNOVLJENI STAN ili POSLOVNI PROSTOR

Po preuzimanju stana ili poslovnog prostora na korištenje od strane vlasnika (korisnika), potrebno je podnijeti zahtjev za termoenergetsku suglasnost popunjavanjem obrasca Z-TES, te nakon izvršenog priključenja i puštanja grijanja u prostor kupca, isti je dužan podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora popunjavanjem obrasca Z-SUOTE.

NEOBNOVLJENI STAN ILI POSLOVNI PROSTOR

Ukoliko vlasnik stana ili poslovnog prostora ima namjeru priključiti se na gradsko grijanje dužan je popuniti obrazac Z-PTES na temelju kojega distributer definira uvjete za priključenje na mrežu. Nakon ispunjavanja definiranih uvjeta od strane vlasnika, potrebno je podnijeti zahtjev za termoenergetsku suglasnost popunjavanjem obrasca Z-TES, te nakon izvršenog priključenja i puštanja grijanja u prostor kupca, isti je dužan podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora popunjavanjem obrasca Z-SUOTE.

GRAĐEVINA

.....  u izradi

NAPOMENA: pravilno popunjene obrasce potrebno je dostaviti distributeru topline Tehnostan d.o.o. , dr.  Franje Tuđmana 23