Sukladno odredbama članaka 5. i 7. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva,  Tehnostan d.o.o. izradio je "Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Tehnostan d.o.o." s "Popisom javnog dokumentarnog gradiva Tehnostan d.o.o. s rokovima čuvanja".

Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom (u daljnjem tekstu: Pravila) Tehnostan d.o.o. uređuju se sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje je nastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanju. Tehnostan d.o.o., te o infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju i vanjskim uslugama.

Sastavni dio ovih Pravila je Popis dokumentarnog gradiva Tehnostan d.o.o. s rokovima čuvanja koji obuhvaća sve vrste gradiva koje nastaju ili bi mogle nastati radom Tehnostan d.o.o., odnosno sve vrste gradiva kojih je Tehnostan d.o.o. u posjedu.

Državni arhiv u Vukovaru odobrio je primjenu navedenih Pravila Rješenjem od 11. listopada 2021. godine. Ova Pravila stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči, tj. na mrežnim stranicama Tehnostan d.o.o.