Novosti

Kategorije

Razdjelnici troškova - alokatori i mjerila toplinske energije-2

Opis, ugradnja, postupak, način obračuna troškova

UVOD

Na distributivnom području grada Vukovara u višestambenim objektima, privedeni su kraju radovi na ugradnji uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnika troškova – alokatora) u 780 stanova i ugradnji zasebnih mjerila topline u 412 stanova,čime je završena I faza opremanja stanova na zajedničkom mjerenju.

Do kraja 2010 godine očekuje se završetak i II faze opremanja, koja obuhvaća ugradnju zasebnih mjerila u 538 stanova i ugradnju razdjelnika troškova u 881 stanu.

Ugrađeni uređaji omogućuju tarifnim kupcima pojedinačno mjerenje isporučene toplinske energije i pravedniju raspodjelu zajedničkih troškova isporučene toplinske energije.

Što propisuje zakonodavstvo?

U objektima izgrađenim prije stupanja na snagu Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (NN 42/2005), u daljnjem tekstu – Zakon), zakon propisuje obvezu ugradnje zajedničkih mjerila toplinske energije u svim toplinskim stanicama. Ugrađena mjerila mjere ukupno isporučenu toplinsku energiju objektu, odnosno, svim tarifnim kupcima koji su priključeni na tu toplinsku stanicu, te stoga nose naziv zajednička mjerila toplinske energije.

Tarifni kupci priključeni na zajedničko mjerilo, mogu, radi racionalnijeg korištenja toplinske energije, uz suglasnost energetskog subjekta, ugraditi:

a)       uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije alokatore

b)       uređaje za mjerenje potrošnje isporučene toplinske energije mjerila topline

Krajem 2008. godine Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva donijelo je Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 139/2008), u daljnjem tekstu – Pravilnik.

Stupanjem na snagu Pravilnika stekli su se uvjeti za obračun utrošene toplinske energije pojedinom kupcu na zajedničkom mjerilu uz pomoć naknadno ugrađenih uređaja, na jedan od slijedećih načina:

a)      raspodjelom troškova koristeći uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije – alokatore

b)      zasebnim mjerenjem potrošnje isporučene toplinske energije koristeći ugrađena zasebna mjerila topline ispred stanova

Pravilnik propisuje načine, postupke i modele raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu svim kupcima toplinske energije koji predstavljaju samostalne uporabne cjeline.

ŠTO SU RAZDJELNICI TROŠKOVA – ALOKATORI?

U stanovima u kojima zbog tehničke izvedbe instalacije grijanja nije moguće mjeriti isporučenu toplinsku energiju, odnosno, ugraditi mjerni uređaj – mjerilo toplinske energije, ugrađuju se uređaji za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (tzv. razdjelnici troškova ili alokatori), na svako ogrjevno tijelo u stanu, a koji prema izvedbi mogu biti elektronički ili isparavajući.

Riječ je o uređajima uz pomoć kojih se registrira utrošak toplinske energije koju odaje radijatorsko tijelo u okolišni prostor. Prema izvedbi i definiciji, ovi uređaji ne spadaju u skupinu službenih mjerila jer ne podliježu ponovnoj ovjeri. Kao rezultat »mjerenja«, uređaj pokazuje broj impulsa. Što je radijator topliji i duže grije, to uređaj registrira više impulsa i obratno. Ukupna količina (zbroj) impulsa sa svih alokatora, ugrađenih u stanu, omogućuju utvrđivanje stvarnog udjela utroška toplinske energije promatranog stana u ukupnim troškovima isporučene toplinske energije, izmjerene na zajedničkom mjerilu u toplinskoj stanici, a u skladu sa Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za toplinsku energiju, (NN139/2008).

Ugradnjom uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije na sva ogrjevna tijela u stanu, tarifni kupac stječe mogućnostručne regulacije (otvaranjem i zatvaranjem pojedinačnog radijatorskog ventila) ili automatske regulacije (ugradnjom termostatskih glava na radijatorske ventile) količine topline koju odaje pojedinačno radijatorsko tijelo, te na taj način upravlja sa utroškom toplinske energije, ovisno o osobnim potrebama i mogućnostima.

Jednom riječju, tarifni kupac ima mogućnost upravljanja troškovima grijanja svoga stana i plaća samo ono što je potrošio u promatranom obračunskom razdoblju.

Dakle, nema više neracionalnog trošenja toplinske energije do kojega dolazi, primjerice, tijekom radnog dana kada je stan posve prazan ili se nepotrebno griju prostorije u kojima se ne obitava. Isključeni radijator ne odaje toplinu, nema registriranih impulsa, te se štedi energija i kućni budžet.

Gdje se ugrađuju razdjelnici troškova?

Po završetku I i II faze opremanja, očekuje se da će ukupno 1661 stan biti opremljen uređajima za lokalnu razdiobu troškova toplinske energije.

 

Tablica 1: Adrese 1661 stana u koja se planiraju opremiti razdjelnicima troškova - alokatorima

I FAZA

II FAZA

obuhvaća 780 stanova

obuhvaća 881 stan

Olajnica 1-12

Vijenac Ruđera Boškovića 1-6

Kardinala Alojzija Stepinca 2

Josipa Jurja Strossmayera 5a i 5b

Blage Zadre 46-48

Dunavska 5 i 7

Rudolfa Perešina 1-5

Domovinskog rata 2-4; 6-8-10; 30-32-34-36;

                           38-38a; 42-44

Hrvatskog zrakoplovstva 32-34-36; 41-51

Županijska 84-86-88-90; 98-100

ŠTO SU MJERILA TOPLINE?

Mjerila topline su mjerni instrumenti ili uređaji koji mjere toplinsku energiju i spadaju u službene mjerne uređaje i podliježu propisima o postupanju sa mjernim instrumentima prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 02/2007)

Mjerilo toplinske energije oblikovano je za mjerenje toplinske energije koju predaje kapljevina koja se naziva kapljevinom za prijenos topline.

Mjerilo toplinske energije može biti cjelovito ili sastavljeno od podsklopova koje čini mjerilo protoka, par temperaturnih osjetila i računska jedinica.

Prema mjestu ugradnje mjerilo može biti:

a)      zasebno mjerilo
registrira utrošak toplinske energije koju koristi (troši) samo jedan kupac

b)      zajedničko mjerilo
registrira utrošak toplinske energije koju istodobno koristi (troši) više kupaca

Gdje se ugrađuju zasebna mjerila?

U okviru opremanja stanova predviđena je ugradnja zasebnih mjerila toplinske energije u ukupno 950 stanova podijeljeno u dvije faze. Mjerila se ugrađuju u stanove koji imaju tehničke mogućnosti (izgrađen toplinski ormarić ispred stana), kojima se trenutno, obračun utroška i naplata utrošene toplinske energije, vrši na temelju očitanja utroška na zajedničkom mjerilu u toplinskoj stanici.

Tablica 2: Popis stambenih objekata u koja je predviđena ugradnja 950 zasebnih mjerila

I FAZA

II FAZA

obuhvaća 412 stanova

obuhvaća 538 stanova

Hrvatskog zrakoplovstva 2-4; 6-8

Hrvatskog zrakoplovstva 5-7-9

Hrvatskog zrakoplovstva 11-13-15-17

Hrvatskog zrakoplovstva 12-14-16

Domovinskog rata 48-50

Domovinskog rata 52-54-56

Blage Zadre 52-54-56

Blage Zadre 175-177-179; 181-183-185

Kralja Zvonimira 74-76; 78-80

Vijenac kneza Branimira 12-16

Županijska 92-94-96; 118-120-122;

Županijska 124-126; 128-130; 132-134

Trg Republike Hrvatske 2; 3; 4

Vladimira Nazora 1; 14-16

Obveze kupca - postupak nakon ugradnje zasebnog mjerila topline

Ugradnja zasebnog mjerila topline ispred stana, ne znači i automatski prelazak na novi način obračuna i naplate utroška toplinske energije.

Kada pojedinačni tarifni kupac odluči da mu se obračun i naplata utrošene toplinske energije vrši na temelju očitanja sanovougrađenog zasebnog mjerila ispred stana, dužan je kod distributera toplinske energije zatražiti, popuniti i podnijeti slijedeće obrasce:

1.    Zahtjev za izdavanje termoenergetske suglasnosti i priključenje na mrežu samostalne uporabne cjeline (Obrazac Z-TES)

Ovaj obrazac potrebno je popuniti radi promjene tarifnog modela kupca.
Podnošenjem zahtjeva tarifni kupac traži isključenje sa zajedničkog mjerila i priključenje na zasebno mjerilo.

2.    Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi toplinskom energijom i korištenju mreže (Obrazac Z-SUOTE)

Tarifnom kupcu se mijenjaju odredbe već potpisanog i važećeg Ugovora opskrbi, te je nužno sklopiti novi Ugovor. Promjena tarifnog modela povlači za sobom promjenu podataka i novi način obračuna koju je nužno ugovoriti, te je stoga potrebno popuniti i podnijeti ovaj obrazac.

Što ako kupac ne podnese zahtjev?

Ukoliko tarifni kupac kojemu je ugrađeno zasebno mjerilo ispred stana ne podnese navedene zahtjeve, sudjeluje u raspodjeli ukupno isporučene toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu toplinske energije, umanjene za zbroj očitanja ukupno isporučene toplinske energije svih zasebnih uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije, sukladno članku 18, stavak 3., Pravilnika o raspodjeli troškova.

Ukoliko pak tarifni kupci koji su ugradili zasebno mjerilo ispred stana, uredno postupe prema uputama iz poglavlja 5, sudjeluju u raspodjeli ukupno isporučene toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu, na način da im se obračunava izmjerena isporučena toplinska energija očitana na zasebnom mjerilu ispred stana, primjenom važećih tarifnih stavki.

ZAKLJUČAK

U narednom razdoblju, energetski subjekt, Tehnostan d.o.o. uputit će poziv za podnošenje zahtjeva za priključenje i zahtjeva za sklapanjem ugovora na propisanim obrascima, svim tarifnim kupcima kojima su u okviru I i II faze ugrađena zasebna mjerila topline ispred stana. Pozivi će se uputiti na kućnu adresu svakog pojedinog tarifnog kupca.

Osim toga, pozivi će se objaviti i na internet stranici energetskog subjekta www.tehnostan-vukovar.hr , u lokalnom tisku i na ulazima stambenih objekata.