Naknade i važeći propisi

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećim cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Naknada za pristup informacijama

Tehnostan d.o.o. Vukovar ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu : Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14) određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 - 0,03 eura
 2. preslik jedne stranice veličine A3 - 0,07 eura
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 - 0,13 eura
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 - 0,21 eura
 5. elektronički zapis na jednom CD-u - 0,53 eura
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u - 0,80 eura
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije - 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektroničiki onlik - 0,11 eura
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audio kazete ili diskete u ekektronički zapis - 0,13 eura

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacije obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Tehnostan d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Tehnostan d.o.o. ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim stranicama. Trgovačko društvo Tehnostan d.o.o., Vukovar, ne mora djelovati po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija sukladno članku 29., stavka 2. točke 2., te isto vrijedi i za informacije u posjedu društva na koje se ne primjenjuje ponovna uporaba informacija sukladno članku 30., stavak 11.

Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju čl. 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15, 69/22), Tehnostan d.o.o. Vukovar može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. Tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
 3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijama za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koje se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
 4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15,69/22)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17),
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima(Narodne novine broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17),
 • Zakon o medijima (Narodne novine broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 42/18),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (Narodne novine broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16),
 • Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine broj 108/96),
 • Opći porezni zakon (Narodne novine broj 115/16),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine broj 20/16),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine broj 124/15),
 • Pravilnik o ustroju, sadržajui i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine broj 83/14),
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine broj 67/17),
 • Kriterij određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine broj 12/14, 15/14).

Europski propisi

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora ,
 • Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17. November 2003 on the re-use of public sector information,
 • Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,
 • Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance,
 • Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of the public sector information,
 • Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C240/01,
 • Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C240/01,
 • Europska konvencija o ljudskim pravima i temljnim slobodama (MU18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10),
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Radno vrijeme - Uredi

 • Ponedjeljak - Petak 7:00 - 15:00
 • Rad sa strankama 8:00 - 13:00
 • Pauza 10:00 - 10:30

Radno vrijeme - Blagajna

 • Ponedjeljak - Petak 7:30 - 14:00
 • 2. i 3. subota u mjesecu 7:30 - 12:00
 • Pauza 10:30 - 11:00

Intervencije

 • Hitne intervencije032 616 500
 • Grijanje 091 441 12 14

Ova stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima  pročitajte ovdje. Klikom na gumb "U redu" pristajete na korištenje kolačića.

Ova stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima  pročitajte ovdje. Klikom na gumb "U redu" pristajete na korištenje kolačića.

Vaše postavke su spremljene.