Novosti

Kategorije

U primjeni je novi cjenik dimnjačarskih usluga

Od 1.svibnja, 2010. godine u primjeni je novi cjenik dimnjačarskih usluga tvrtke Tehnostan d.o.o.. Na navedeni cjenik dobivena je prethodna suglasnost gradonačelnika Grada Vukovara, klasa:363-01/10-01/19, Urbroj:2196/01-02-10-6 od 1. travnja, 2010. godine.